Orijinal Araştırma

Behçet Hastalığı Olan Hastalarda Serum Melatonin Düzeyleri

10.4274/tod.galenos.2020.34713

  • Ayhan Kul
  • Nurinnisa Öztürk
  • Yaşar Arslan
  • Fatih Baygutalp

Gönderim Tarihi: 10.02.2020 Kabul Tarihi: 16.04.2020 Turk J Osteoporos 2020;26(2):104-109

Amaç:

Melatoninleri (MLT) hormonunun birçok kronik enflamatuvar hastalığın immünopatogenezinde ve etiyolojisinde rol oynayabileceği bildirildiğinden dolayı, çalışmamızda Behçet hastalığı (BH) olan hastaların serum MLT seviyelerinin belirlenerek hastalık aktivitesi ile arasında olası bir ilişki olup olmadığını incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmada 19 kadın ve 21 erkek olmak üzere toplam 40 hasta (ortalama yaş; 35,3±9,0 yıl; yaş aralığı; 19-57 yıl) ile yaş ve cinsiyetleri benzer olan 20 kadın ve 20 erkek toplam 40 sağlıklı kontrol (ortalama yaş; 37,7±11,2 yıl; yaş aralığı;19-65 yıl) bulunmaktaydı. Katılımcıların demografik verileri, laboratuvar ve klinik özellikleri kaydedilerek serum MLT seviyeleri belirlendi. BH anlık aktivite form-2006’ya göre hastalık aktivitesi değerlendirildi. Hastalık aktivitesi ile serum MLT seviyesi arasındaki ilişki incelendi.

Bulgular:

Gruplar arasında serum MLT düzeyleri ve ortalama trombosit hacmi değerleri hariç (p<0,05) demografik özellikler ve diğer laboratuvar parametreleri arasında anlamlı bir fark yoktu. Hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde kullanılan klinik parametrelerin hastalardaki varlığına göre yapılan incelemede; baş ağrısı olanlarda olmayanlara göre serum MLT değerlerinin anlamlı şekilde daha düşük olduğu bulunurken (p<0,05), diğer klinik parametrelerde anlamlı bir fark yoktu. BH olan hastalarının değerlendirilen laboratuvar parametreleri ve hastalık aktivite skorları ile serum MLT seviyesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.

Sonuç:

MLT’nin BH immünopatogenezinde ve baş ağrısı hikayesi olanlarda olası bir rol oynadığına dair kanıt sunmasına rağmen MLT düzeyi ile hastalık aktivitesi arasında bir ilişki bulunmadı. BH’de MLT’nin olası rolünü belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ve bulgularımızın gelecekteki araştırmalarla desteklenmesi gerektiğini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, melatonin, baş ağrısı, ilişki

Tam Metin (İngilizce)