Orijinal Araştırma

COVID-19 Hastalarında Toraks BT Şiddet Skorları, CO-RADS, D Vitamini Düzeyleri ve Diğer Laboratuvar Parametreleri Arasındaki İlişki

10.4274/tod.galenos.2021.46693

  • Kaan Alişar
  • Dilek Çetinkaya Alişar
  • Gonca Saglam
  • Serdar Karakullukçu

Gönderim Tarihi: 03.05.2021 Kabul Tarihi: 27.07.2021 Turk J Osteoporos 2022;28(2):104-110

Amaç:

Bu çalışma, koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) hastalarında laboratuvar parametreleri, toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) şiddet skoru (CTSS) ve COVID-19 Raporlama ve Veri Sistemi (CO-RADS) arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem:

COVID-19 semptomları ile acil servise başvuran ve başvuru anında toraks BT çekilmiş olan, polimeraz zincir reaksiyon testi ile COVID-19 olduğu doğrulanan 91 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 25-hydroksivitamin D [25(OH)D] seviyeleri, eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), C-reaktif protein (CRP), D-dimer, glikoz, ferritin, kreatinin, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, fosfor ve kalsiyum seviyeleri ile birlikte CO-RADS ve CTSS verileri retrospektif olarak kaydedildi. Laboratuvar parametrelerinin radyolojik bulgularla korelasyonu incelendi.

Bulgular:

CTSS ile yaş, ESR, CRP, D-dimer arasında pozitif korelasyon bulunurken, CTSS ile lenfosit sayısı arasında negatif korelasyon bulundu. Yüksek CTSS seviyeleri olan hastalarda daha yüksek ESR, CRP, D-dimer, ferritin değerleri ve daha düşük lenfosit sayısı ile kalsiyum seviyeleri vardı. Tipik CO-RADS tutulumu olan hastalar daha yüksek sedimantasyon, CRP, glikoz ve ferritin seviyelerine ve daha düşük lenfosit sayısına sahipti. 25(OH)D düzeyi ile CO-RADS ve CTSS arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Sonuç:

Bu çalışmanın sonuçları, düşük lenfosit sayısı, yüksek D-dimer, sedimantasyon, ferritin ve CRP düzeylerinin COVID-19 hastalarında şiddetli akciğer tutulumunun belirleyicileri olduğunu düşündürmektedir. Hipokalsemi, BT ile değerlendirilen COVID-19 hastalarında ciddi akciğer tutulumunun bir belirteci olarak da düşünülebilir. D vitamini eksikliği ve COVID-19 pnömonisinin ilişkisi ileri çalışmalarda araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, CO-RADS, CTSS, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu, vitamin D eksikliği, hipokalsemi

Tam Metin (İngilizce)