Orijinal Araştırma

Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Cinsel Fonksiyonların ve Evlilik Uyumunun Değerlendirilmesi

10.4274/tod.galenos.2019.24085

  • Davut Döner
  • Hatice Reşorlu
  • Coşkun Zateri
  • Başak Şahin
  • Hülya Ertekin
  • Sibel Oymak

Gönderim Tarihi: 25.06.2018 Kabul Tarihi: 23.01.2019 Turk J Osteoporos 2019;25(1):23-27

Amaç:

Bu çalışmanın amacı; Fibromiyalji sendromlu (FMS) evli kadınlarda, ihmal edilmiş bir konu olan cinsel fonksiyonların ve evlilik uyumunun araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem:

Kırk yedi cinsel aktif FMS tanılı kadın ve benzer yaş grubunda 50 sağlıklı, gönüllü çalışmaya alındı. Beck anksiyete ölçeği, beck depresyon ölçeği, kadın cinsel fonksiyon indeksi (KCFİ) ve evlilik uyum ölçeği (EUÖ) her iki grupta uygulandı. Hasta grubunda ağrı şiddeti vizüel analog skala ile ve hastalık nedeniyle oluşan fonksiyonel bozukluk ise fibromyalji etki anketi (FEA) ile değerlendirildi.

Bulgular:

İki grup arasında sosyo-demografik özellikler arasında fark yoktu. KCFİ ve EUÖ total skorları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında hasta grubunda daha düşüktü (p=0,028, p<0,001; sırasıyla). Düşük KCFİ olan hastalarda, düşük EUÖ skorları tespit edildi (p=0,003, r=+0,043). Hastalık süresi ve FEA ile ne KCFİ ne de EUÖ arasında bir korelasyon görülmedi. Depresyon hem KCFİ ve hemde EUÖ ile koreleydi (p<0,001, r=-0,569; p<0,001, r=-0,546, sırasıyla).

Sonuç:

Bu çalışmada FMS’li hastalarda seksüel fonksiyonların ve evlilik uyumunun olumsuz yönde etkilendiği görüldü. Bu durum, depresyon ile yakından ilişkili bulundu. Ancak hastalık süresi, ağrı şiddeti ve fonksiyonel etkilenme ile ilgili bir ilişki saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji sendromu, cinsel disfonksiyon, evlilik ilişkileri

Tam Metin (İngilizce)