Orijinal Makale

Fibromiyalji Sendromu Olan Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

10.4274/tod.29981

  • Rahime Nur Ülker
  • Tuncay Çakır
  • Soner Yalçınkaya
  • Ümit Seçil Demirdal
  • Naciye Füsun Toraman

Turk J Osteoporos 2013;19(3):0-0

Amaç:

Çalışmamızın amacı çeşitli semptom birlikteliği bulunan fibromiyalji hastalarında cinsel işlev bozukluğunun varlığını, niteliğini belirlemek ve normal popülasyonla karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran, 1990 ve 2010 American Collage of Rheumatology (ACR) kriterlerine göre fibromiyalji sendromu tanısı konan 55, cinsel aktif, kadın hasta dahil edilmiştir. Hastaların klinik değerlendirmesinde kullanılan parametreleri karşılaştırabilmek ve fibromiyalji sendrom (FMS)’lu kadın hastaların normal popülasyondan farklı olup olmadığını belirlemek için polikliniğimize değişik kas iskelet sistemi yakınmaları ile başvuran, cinsel olarak aktif, 50 hastadan oluşan kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil olma kriterlerini tamamlayan onamları alınan hasta ve kontrol olgularına cinsel işlevi değerlendirmeye yönelik Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (KCFİ) (female sexual function index; FSFI) sorgulandı. Rosen ve arkadaşları tarafından 2000 yılında geliştirilmiş, 19 sorudan oluşan, cinsel istek, uyarılma, kayganlaşma, orgazm, cinsel doyum ve ağrıyı içeren altı farklı boyutu sorgulayan bir testtir. Türk Androloji Derneği tarafından 2003 yılında Türkçe validasyonu yapılan formun puanlamasında, sorular belli bir katsayı ile çarpılarak her bölüm 6 puan üzerinden değerlendirilmektedir. En az 2,4 en çok 36 puan alınan form, kolay uygulanabilmesi ile Türkiye’de kadın cinsel fonksiyon bozukluğu değerlendirilmesinde standardizasyon için kullanıma sunulmuştur.

Bulgular:

Fibromiyalji Sendromlu hastaların kadın cinsel fonksiyon indeksi alt ölçek ve toplam skorlarının tamamı kontrol grubu hastalarının skorlarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük saptandı (p<0,05).

Sonuç:

Cinsel işlev veya niteliğindeki bozukluklar Fibromiyalji Sendromlu hastalarda sık görülen problemlerden biridir. FMS tedavisinde cinsel fonksiyon değerlendirmesinin yapılıp tedavinin bir parçası olması gerekliliği önemsenmelidir. Bu sorunu hastalıkla ilişkilendiren mekanizmanın tanımlanması oldukça güçtür. İlişkinin mekanizmasının belirlenmesi açısından yeni ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. (Türk Os­te­opo­roz Dergisi 2013;19: 65-8)

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, seksüel, disfonksiyon

Tam Metin (İngilizce)