Orijinal Araştırma

Fibromiyalji Sendromunda Dikkat Çeken Hematolojik Laboratuvar Değerleri

10.4274/tod.16769

  • Selçuk Sayılır

Gönderim Tarihi: 14.03.2016 Kabul Tarihi: 02.05.2016 Turk J Osteoporos 2016;22(3):121-124

Amaç:

Çalışmamızda ortalama trombosit hacmi (OTH) ve eritrosit dağılım genişliği (EDG) değerleri ile beraber bazı laboratuvar bulgularının Fibromiyalji sendromu (FMS) ile ilişkisi incelendi. Çalışmamız FMS’de OTH ve EDG değerlerinin beraber değerlendirildiği ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya hipertansiyonu, hiperkolesterolemisi veya diyabeti, kronik enflamatuvar hastalıkları, trombotik hastalık öyküsü veya antikoagülan tedavi kullanımı olmayan ve vücut kitle indeksleri 30 kg/m2’nin altında olan 36 FMS hastası ve 36 kişilik kontrol grubu dahil edildi. Bilgisayar tabanlı yazılımlarla retrospektif olarak veriler incelendi.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 36 FMS hastasının yaş ortalamaları 44,6, kontrol grubunun yaş ortalaması 42,5 olarak bulundu. Hemoglobin, hematokrit, ortalama eritrosit hacmi, platelet sayısı, EDG, OTH değerleri gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark göstermedi. Öte yandan EDG değerlerinin iki grup arasında sınırda istatistiksel anlam taşıdığı görüldü.

Sonuç:

Çalışmamız sonucunda, OTH değerlerinin gruplar arasında istatistiksel fark göstermemesine rağmen EDG değerlerinin sınıra yakın istatistiksel fark göstermesinin akılda tutulmasının, klinik pratikte faydalı olacağı kanaati oluşmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji sendromu, hematolojik bulgular, eritrosit dagilim genisligi

Tam Metin (İngilizce)