Orijinal Araştırma

Fibromyalji Sendromu Olan Kadın Hastalarda Provake Vulvodini, Pelvik Taban Kasları ve Seksüel Fonksiyonların Değerlendirilmesi

10.4274/tod.83703

  • Hatice Reşorlu
  • Fatma Beyazıt
  • Davut Döner
  • Sibel Oymak
  • Coşkun Zateri

Gönderim Tarihi: 09.10.2017 Kabul Tarihi: 05.03.2018 Turk J Osteoporos 2017;23(3):98-102

Amaç:

Çalışmamızın amacı Fibromiyalji sendromlu (FMS) kadın hastalarda başta provoke vulvodini (PVD) olmak üzere genital kaynaklı ağrıları araştırmak, PVD ile pelvik taban kas fonksiyonları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve hastaların seksüel fonksiyonlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza FMS tanısı alan ve henüz tedavi başlanmamış, cinsel olarak aktif, 24 kadın hasta ve 24 kontrol olgusu kabul edildi. Disparoni ve dismenore şiddeti visual analog skala ile, PVD vulvanın pamuklu çubuk muayenesi ile, cinsel fonksiyonlar Kadın Cinsel İşlev Ölçeği (FSFI) ile değerlendirildi. İlaveten pelvik taban kasları Brink skorlaması kullanılarak derecelendirildi.

Bulgular:

Hastalarda menstrüel dönemdeki ağrı ve disparoni şiddeti ortalamaları kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,003, p=0,006). Hasta ve kontrol grubu arasında pamuklu çubuk muayenesinde vulvar ağrı ve toplam Brink skorları açısından belirgin farklılık mevcuttu (her ikisi de p<0,001). FSFI skoru kontrol grubunda hasta grubuna göre daha düşüktü (p=0,001). Pamuklu çubuk muayenesi sonucu ile Brink skoru arasında negatif yönde güçlü bir korelasyon saptandı (p<0,001, r=-0,575).

Sonuç:

Çalışmamızın sonuçları FMS hastalarında dismenore, disparoni ve PVD’nin kontrol grubuna göre anlamlı oranda daha fazla olduğunu gösterdi. FMS hastalarında pelvik taban kas fonksiyonları etkilenmişti ve PVD ile pelvik taban kas fonksiyonları yakından ilişkiliydi.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji sendromu,provoke vulvodini,pelvik taban kas fonksiyonları,pelvik taban kas fonksiyonları

Tam Metin (İngilizce)