Olgu Sunumu

Geçici Kalça Osteoporozunun Bir Erkek Olgu Esliginde Irdelenmesi - Olgu Sunumu

  • Ömer Faruk Sendur
  • Gülcan Gürer
  • Ayse Iyiyapici

Turk J Osteoporos 2006;12(1):-

ÖzetGeçici kalça osteoporozu, etyolojisi bilinmeyen nadir görülen bir durumdur.  Genellikle orta yas grubundaki erkeklerde ve üçüncü trimestir gebelerde kalça agrisiyla seyreden bu hastalik, kendiliginden iyilesebilir. Bu makalede, sol kalça agrisi nedeniyle basvuran, klinik muayene ve radyolojik incelemeler sonucunda geçici kalça osteoporozu tanisi alan bir erkek olgu, son literatürler gözden geçirilerek sunuldu. (Osteoporoz Dünyasindan 2006; 12 (1): 15-17)Anahtar kelimeler: Geçici osteoporoz, kalça agrisi, kemik mineral dansitesiSummaryTransient osteoporosis of hip is a rare disease of unknown etiology.  It is usually seen in middle-aged men and women in the third trimester of pregnancy and is associated with hip pain. It typically runs a benign course with eventual resolution of symptoms. In this paper, a male patient with a complaint of  left hip pain which was diagnosed as transient osteoporosis of the hip was presented by reviewing current literatures. (Osteoporoz Dünyasindan 2006; 12 (1): 15-17)Key words: Transient osteoporosis, hip pain, bone mineral density

Giris

Geçici osteoporoz (GO), nadir görülen ve kendi kendini sinirlayan bir hastaliktir. Curtiss and Kincaid ilk olarak 1959da bu hastaligi, gebeligin 3. trimestirinde olan 2 kadin olguda tanimlamislardir. Hastalik travma öyküsü olmadan, ani baslangiçli agri ve radyografide belirgin osteopeni olarak tanimlanmistir (1). Duncan ve arkadaslari, bu hastaligin birden çok eklemi farkli zamanlarda etkileyebilecegini ve bu nedenle de gezici, bölgesel osteoporoz olarak isimlendirilebilecegini ileri sürmüslerdir (2). GO, akut progresif kalça agrisi , antaljik yürüyüs ve fonksiyonel özürlülüge neden olan ve tipik olarak gebeligin 3. trimestirindeki kadinlarda veya orta yasli erkeklerde görülen bir durumdur. Semptomlarin baslangicindan yaklasik 1 ay sonra, radyografide deminerilizasyon bulgulari saptanir. 6-8 ay içinde semptomlar kendiliginden geriler. Semptomlarin iyilesmesi ile birlikte kalçanin radyografik görüntüsü de normale döner (3). Bu makalede, sol kalça agrisi nedeniyle poliklinigimize basvurarak geçici kalça osteoporoz tanisi alan bir erkek olgu, son literatürler esliginde sunuldu.


Olgu

IY, 49 yasinda erkek hasta, sol kalça agrisi sikayeti ile poliklinigimize basvurdu. 2 ay önce bu sikayeti baslayan hastanin herhangi bir travma öyküsü yoktu. Hasta, agrisinin hareketle artip, istrahatle azaldigini ifade etti. Ayrica, sabah tutuklugunun 15 dakika kadar sürdügünü belirtti. Olgunun sistemlerin gözden geçirilmesi sorgulamasinda; herhangi bir eklemde artrit öyküsü, ates, kilo kaybi, oral aft, geçirilmis enfeksiyon veya steroid kullanim öyküsü yoktu. Herhangi bir alkol ya da sigara aliskanligi mevcut degildi. Vital bulgulari stabil, sistemik muayenesi normaldi. Lokomotor sistem muayenesinde; sol kalça eklem hareketleri açik, fleksiyon ve abdüksiyon hareketleri agrili, faber ve fadir testleri agrili ve kisitliydi. Hastanin antaljik yürüyüsü mevcuttu. Diger eklemleri açik ve agrisizdi. Nörolojik muayenesi dogaldi.Hastanin tam kan sayimi, tam biyokimya testleri normaldi. Eritrosit sedimentasyon hizi, 40 mm/saat, C-reaktif protein ve romatoid faktörü normal sinirlar içindeydi.Standart ön-arka kalça grafisinde, sol femur basi ve boynunda osteopeni saptandi (Sekil 1). Sol kalça magnetik rezonans görüntülemesinde (MRG) T1 agirlikli sekanslarda düsük, T2 agirlikli sekanslarda ise artmis sinyal degisiklikleri izlendi (Sekil 2). Kemik sintigrafisinde femurun proksimalinde diffuz homojen yogunluk artisi görüldü (Sekil 3).Olgunun sag ve sol femur bölgesinin kemik mineral dansitometrisi (KMD) yapildi. Sol femur total T skoru -2.17 bulunurken, sag femur total T skoru ise -1.35 olarak bulundu.Bu bulgularla olguya kalçanin geçici osteoporozu tanisi konuldu ve klinige yatirildi. Olguya 10 seans sicak paket ve TENS uygulandi. Ayrica hareket açikligi ve kalça grubu kaslarina izometrik egzersizler verildi. Hastaya yürürken destek saglamasi için sag tarafa kanadien baston kullandirildi. Medikal tedavi olarak, kalsitonin 200 IU/gün, kalsiyum 1000 mg/gün ve D vitamini 800 IU/gün verildi. Olgunun bu tedavilerle, kalça Lequesne indeksi 9dan 6ya, görsel agri skalasi ise 10dan 5e geriledi. Kanadien baston kullaniminin devami, ev egzersiz programi ve 1 ay sonra poliklinik kontrolü önerilerek hasta, taburcu edildi.


Tartisma

GOlu olgularin üçte ikisi, 40-60 yas arasindaki saglikli-orta yasli erkeklerde raporlanmistir (4). Bununla birlikte 25 ve 75 yasinda GOlu olgular da bildirilmistir. Olgularin üçte biri ise gebeligin 3. trimestirindeki kadinlardan olusmaktadir (5). Çocuklar nadiren bu hastaliktan etkilenir (6-7). GOda kalça, en sik tutulan eklem olmakla birlikte, diz, ayak, ayak bilegi, daha az siklikta ise omuzlar, lomber omurga, dirsek, el bilegi ve el etkilenmektedir (4,5,6,7,8). Bilateral kalça tutulumu, kadinlarda erkeklere göre daha sik görülmektedir. GO, inguinal bölgede, kalçada veya uylugun ön yüzünde agri ile baslar ve genellikle öncesinde travma öyküsü yoktur. Agriya siklikla antaljik yürüyüs eslik eder. Agri, ekleme yük binmesiyle siddetlenir, istrahatle azalir ve gece agrisi nadirdir. GO, oldukça fazla fonksiyonel özürlülüge neden olur ve hastalar, genellikle yardimci destege ihtiyaç duyarlar. Etkilenmis kalçada hareketler agrilidir ve agriya sekonder olarak kisitli olabilir. Kuadrisepslerde ve kalça kaslarinda kullanilmama atrofisi gelisebilir. Laboratuvar bulgulari ise genellikle normaldir. Ancak, eritrosit sedimentasyon hizi hafif derecede yükselebilir. Ayrica idrar hidroksiprolin ve florid atilimi artmis olarak saptanabilir. Sinovyal sivi analizi ise non-inflamatuvar karakterdir (9-12). GOnun histolojik bulgulari kemik iligi ödemi, inflamatuvar infiltrasyon, kemik rezorpsiyonu ve kemik formasyonu seklindedir (13). Hofman ve arkadaslari hücre ölümünün olusumuna dikkat çekerken, kemik iligi ödemi ile tam olarak iyilesme oldugunu ve asla osteonekroz gelismedigini belirtmislerdir (14-15). GO, osteonekrozdan farklidir. Son yillarda, femur basinin subkondral fraktürü siklikla raporlanmistir (16). Miyanishi ve arkadaslari, subkondral fraktürün GOya neden olabilecegini ileri sürmüslerdir (17). GOnun erken dönemde saptanmasinda MRG tercih edilen bir yöntemdir. MRG, semptomlarin baslamasindan 48 saat içinde patolojileri gösterebilir. Bu tetkikte karakteristik olarak, femur proksimal bölgesinin T1 agirlikli görüntülerinde düsük sinyal, T2 agirlikli görüntülerinde ise yüksek sinyal intensitesi gözlenir. Bu sinyal anormalliklerin kemik iligi ödemine sekonder gelistigi düsünülmektedir (18). Teknesyum-metilen difosfonat kemik sintigrafisinde semptomlarin baslamasindan bir kaç gün içinde diffüz homojen yogunluk artisi gözlenir (19). Radyografilerde ise semptomlar basladiktan 3-8 hafta sonra patolojik degisiklikler izlenir. Femurun proksimalinde eklem destrüksiyonu, fraktür ya da avasküler nekroz olmaksizin osteoporoz görülür (20). Kemik mineral dansitesi, demineralizasyonun saptanmasinda ve uzun dönem GOnun izlenmesinde diger yardimci modalitedir (21).Ayirici tanisi avasküler nekroz, septik artrit, refleks sempatik distrofi sendromu (RSDS) ve malignensiler ile yapilmalidir. Hastaligin hikayesi, laboratuvar bulgulari ve görüntüleme çalismalari bu durumlarin çogunu ekarte ettirir. Bununla birlikte GOnun RSDS ile ayrimini yapmak zor olabilir. Ancak agri semptomundan önce travma öyküsünün, kas spazmi ile birlikte yanici agrinin, deri degisikliklerinin ve kutanöz vazomotor bulgularin olmamasi ile ayrimi yapilabilir (3). GOnun tedavi hedefleri agrinin rahatlatilmasi ve etkilenmis eklemin fonksiyonel iyilesmesinin saglanmasidir. Antirezorbtif ajanlar olarak, bifosfonatlar ve kalsitonin, GOnun tedavisinde kullanilmistir. GOlu olgu serilerinde, pamidronat, alendronat ve klodronatin kullaniminin hastalik süresini azalttigi gösterilmistir (20). GOlu 10 olguda kalsitonin kullanimi raporlanmistir. 8 olgunun 3 ay içinde iyilestigi, ancak 2 olgunun ise, ek medikasyonlara (deflazacort, clodronate) ragmen hastaliginin sürdügü bildirilmistir (3). Burada sunulan olgu sol kalça agrisi olan, 49 yasinda bir erkekti. Direkt grafide sol femur proksimalinde osteopeni, MRGde tipik olarak T1 agirlikli sekanslarda artmis sinyal degisikligi, T2 agirlikli sekanslarda yüksek sinyal degisiklikleri mevcuttu. Kemik sintigrafisinde diffüz homojen yogunluk artisi saptandi ve KMDde ise saga göre sol kalçada daha düsük T skoru bulundu. Ayrica, eritrosit sedientasyon hizi orta derecede yüksekti (40 mm/h). Olguya bu bulgularla geçici kalça osteoporozu tanisi konuldu. Kalsitonin, kalsiyum ve D vitamini tedavisine ek olarak destek amaçli kanadien baston, kalça grubu egzersizleri ve analjezik amaçli sicak paket ve TENS verildi. Bu tedavilerle olgunun agrisi rahatladi ve takibe alindi. Sonuç olarak kalça agrisi ile gelen bir hastada bir çok hastalik akla gelebilir. Ancak GO tanisi da mutlaka ön tanilar arasinda düsünülmeli ve buna yönelik tetkikler yaptirilmalidir.


1. 1.Curtiss P, Kincaid W. Transient demineralization of the hip in pregnancy: a report of three cases. J Bone Joint Surg Am 1959:41:. 0;0:1327-1333.

2. 2. Duncan H, Frame B, et al. Regional migratory osteoporosis. South Med J 1969:62:. 0;0:41-44.

3. 3. Arayssi TK, Tawbi HA, et al. Calcitonin in the treatment of transient osteoporosis of the hip.Semin Arthritis Rheum 2003:32(6):. 0;0:97-388.

4. 4. Lakhanpal S, Ginsburg WW, et al. Transient Regional Osteoporosis: a Study of 56 Cases and Review of the Literature. Ann Intern Med 1987:106:. 0;0:50-444.

5. 5.Schapira D. Transient osteoporosis of the hip. Semin Arthritis Rheum 1992:22:. 0;0:98-105.

6. 6. Nishiyama K, Sakamaki T. Transient osteopenia of the joint in children. Clin Ortho 1992:275:. 0;0:199-203.

7. 7. Nicol RO, Williams PF, Hill DJ. Transient osteopenia of the hip in children. J Pediatr Orthop 1984:4:. 0;0:2-590.

8. 8. Parker RK, Ross GJ, Urso JA. Transient osteoporosis of the knee. Skeletal Radiol 1997:26:. 0;0:9-306.

9. 9.Valenzuela F, Aris H, Jacobelli S. Transient osteoporosis of the hip. J Rheumatol 1977:4:. 0;0:59-64.

10. 10.Longstreth PL, Malinak LR. Hydroxyproline and transient osteoporosis. Ann Intern Med 1972:76:. 0;0:0-0.

11. 11.Jacox RF, Waterhouse C, Taves DR. Transient painful osteolysis-a metabolic study. J Rheumatol 1982:9:. 0;0:83-279.

12. 12.Bijl M, van Leeuwen MA, van Rijswijk MH. Transient osteoporosis of the hip: presentation of (a)typical cases and a review of the literature. Clin Exp Rheumatol 1999:17:. 0;0:4-601.

13. 13. Potter H, Moran M, et al. Magnetic resonance imaging in diagnosis of transient osteoporosis of the hip. Clin Orthop 1992:280:. 0;0:223-229.

14. 14. Hofmann S, Engel A, et al. Bone-marrow oedema syndrome and transient osteoporosis of the hip: an MRI controlled study of treatment by core decompression. J Bone Joint Surg Br 1993:75:. 0;0:210-216.

15. 15. Guerra JJ, Steinberg ME. Distinguishing transient osteoporosis from avascular necrosis of the hip. J Bone Joint Surg Am 1995:77:. 0;0:616-624.

16. 16. Rafli M, Mitnick M, et al. Insufficiency fracture of the femoral head: MR imaging in three patients. AJR 1997:168:. 0;0:159-163.

17. 17. Miyanishi K, Yamamoto T, et al. Subchondral changes in transient osteoporosis of the hip. Skeletal Radiol 2001:30:. 0;0:255-261.

18. 18. Vande Berg BE, Malghem JJ, et al. MR imaging of avascular necrosis and transient marrow edema of the femoral head. Radiographics 1993:13:. 0;0:20-501.

19. 19. Gaucher A, Colomb JN, et al. The diagnostic value of 99m Tc-diphosphonate bone imaging in transient osteoporosis of the hip. J Rheumatol 1979:6:. 0;0:83-574.

20. 20.Schils J, Piraino D, et al. Transient osteoporosis of the hip: clinical and imaging features. Cleve Clin J Med 1992:59:. 0;0:8-483.

21. 21. Liel Y, Atar D, Ohana N. Pregnancy-associated osteoporosis: preliminary densitometric evidence of extremely rapid recovery. South Med J 1998:91(1):. 0;0:33-35.

22. 22. Varenna M, Zucchi F, et al. Intravenous pamidronate in the treatment of transient osteoporosis of the hip. Bone 2002:31:. 0;0:96-101.

23. 23. Samdani A, Lachmann E, Nagler W. Transient osteoporosis of the hip during pregnancy: a case report. Am J Phys Med Rehabil 1998:77:. 0;0:6-153.