Orijinal Araştırma

Kas İskelet Sistemi Ağrısı Olan Yetişkinlerde D Vitamini Yetersizliği

10.4274/tod.19981

  • Sevgi Gümüş Atalay
  • Roni Atalay
  • Berat Meryem Alkan
  • Fatma Fidan
  • Sinem Bozkurt
  • Hatice Aksekili
  • Özge Ardıçoğlu

Gönderim Tarihi: 08.04.2015 Kabul Tarihi: 01.07.2015 Turk J Osteoporos 2015;21(3):101-104

Amaç:

Bu çalışmamızın amacı hastanemize kas iskelet sistemi ağrısı ile başvuran hastalarda D vitamini eksikliği olup olmadığını belirlemek ve yaş ile cinsiyete göre D vitamini düzeyleri arasındaki farkı tespit etmekti.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 28,702 hastadan D vitamini düzeyi çalışılmış olan toplam 857 (%3) hasta dahil edildi. Serum 25(OH) D düzeyi likit kromatografi kütle spektrometresi (LK-KS) ile ölçüldü. Hastalar 25(OH) D vitamini düzeyine göre üç gruba ayrıldı. Grup 1: >30 μg/L (yeterli), grup 2: 10-30 μg/L (ılımlı yetersiz) ve grup 3: <10 μg/L (şiddetli yetersiz) yer aldı.

Bulgular:

Hastaların yaş ortalaması 49,1±14,5 (18-87) yıl ve D vitamini düzeyi ortalaması 15,3±10,3 μg/L bulundu. D vitamini düzeyi hastaların %91’inde (780) normalin altındaydı. Hastaların %44,2’sinde (379) şiddetli yetersizlik tespit edildi ve 25(OH) D düzeyi <10 μg/L’nin altıdaydı. D vitamini düzeyleri kadınlarda erkeklerden daha düşüktü. Sekonder hiperparatiroidi %17 (146) hastada gözlendi.

Sonuç:

D vitamini eksikliği alınan tüm koruyucu önlemlere rağmen dünya çapında önemli bir sağlık problemidir, ülkemizde yaygın olarak görülür ve özellikle kadınları etkiler.

Anahtar Kelimeler: D vitamini eksikligi, paratiroid hormon, yas, cinsiyet

Tam Metin (İngilizce)