Orijinal Araştırma

Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalık ve Bilgi Düzeyleri

10.4274/tod.galenos.2021.56514

  • Ali Karakaş
  • Nihan Erdinç Gündüz
  • Sinem Özçelik
  • Hatice Limoncu
  • Banu Dilek
  • Selmin Gülbahar
  • Serkan Özakbas
  • Minuse Özlen Peker

Gönderim Tarihi: 05.08.2021 Kabul Tarihi: 26.10.2021 Turk J Osteoporos 2022;28(2):131-136

Amaç:

Bu çalışmanın amacı multipl sklerozlu (MS) hastalarda osteoporoz farkındalık ve osteoporoz bilgi düzeylerini incelemektir.

Gereç ve Yöntem:

MS (22 E, 66 K) toplam 88 erişkin hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların demografik ve sosyoekonomik durumları kaydedildi. Katılımcılara ilk olarak “Osteoporozu daha önce duydunuz mu?” sorusu soruldu. Ardından katılımcılara osteoporoz ile ilgili dokuz bilgi alanını yansıtan (örneğin, risk faktörleri, tanı, prognoz) 30 maddelik bir anket uygulandı.

Bulgular:

Hastaların yaş ortalaması 39,85±9,67 yıl idi. Hastalık süresi medyan [IQR(Q1-Q3)] 4 (1-10) yıldı. Hastaların genişletilmiş özürlülük durum ölçeği skoru ortanca [IQR(Q1-Q3)] 2 (1-4,5) idi. Katılımcıların çoğu (%81,8) osteoporozu daha önce duyduklarını belirtti. Komorbid hastalığı olanlarda ve daha önce kortikosteroid kullanımı olanlarda osteoporoz farkındalığı daha yüksekti (sırasıyla p=0,009, p=0,011). Osteoporoz bilgi puanı medyan 13 (0-23) idi. Ortalama bilgi puanları eğitim durumu ve cinsiyet ile ilişkili değildi. Osteoporozu duyanlarda duymayanlara göre osteoporoz bilgi puanı daha yüksekti [sırasıyla 14 (10-18) ile 4 (0-13,75) (p<0.001)].

Sonuç:

MS hastalarında osteoporoz farkındalığı yüksek olmakla birlikte, osteoporoz bilgi düzeyi yetersizdi. Kortikosteroid tedavisi alanlarda osteoporoz farkındalık ve bilgi düzeyleri daha yüksekti. Yine komorbid hastalıkları olanlarda osteoporoz farkındalığı daha yüksekti. MS hastalarında osteoporoz hakkında bilgi birikiminin artması, osteoporozun önlenmesi ve komplikasyonlarının azaltılması açısından önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, osteoporoz, kemik mineral yoğunluğu, farkındalık

Tam Metin (İngilizce)