Olgu Sunumu

Olgu Raporu: Zoledronik Asit İnfüzyonuyla İndüklenen Akut Unilateral Üveit

10.4274/tod.galenos.2022.94546

  • Kadir Songür
  • Deniz Başcıllar
  • Özlem El

Gönderim Tarihi: 13.10.2021 Kabul Tarihi: 04.01.2022 Turk J Osteoporos 2022;28(2):166-168

Bifosfonatlar; osteoporoz, Paget hastalığı, metastatik kemik hastalıkları ve ayrıca malignite kaynaklı hiperkalsemi tedavisinde kullanılan osteoklast aracılı kemik rezorpsiyonunu inhibe eden bir ilaç grubudur. Grubun en potent üyesi olan ve yıllık intravenöz olarak uygulanan zoledronik asit tedavisi hasta uyumunun yüksekliği nedeniyle sıkça tercih edilmektedir. Uygulamadan sonra ilk 3 günde en sık görülen yan etkisi geçici grip benzeri sendrom olup bunun dışında ciddi oküler advers olaylara da yol açtığı bildirilmiştir. En sık görülen oküler yan etkisi non-spesifik konjunktivit olsa da üveit ve sklerit gibi ciddi semptomlara yol açabilen durumlara da sebep olabilir. Literatürde kısıtlı sayıda zoledronik asit tarafından tetiklenen üveit tanısı alan olgular raporlanmıştır. Bu yazıda daha önce tanısı koyulmuş meme kanseri nedeniyle oral letrozol tedavisi altında olan ve gelişen osteoporoz nedeniyle zoledronik asit tedavisi uygulanan 62 yaşında bir kadın hastada, uygulamadan 24 saat sonra unilateral ön üveitin ortaya çıkışını sunmayı amaçladık. Zoledronik asit reçete edilecek hastalarda detaylı oftalmolojik medikal öykü alınmalıdır. Ayrıca üveit semptomları ile başvuranlarda yakın zamanlı bifosfonat kullanımı sorgulanmalıdır. Klinisyenler bifosfonatların çok nadir ama ciddi bir yan etkisi olan üveit ile ilgili gelişebilecek semptomlar açısından hastaları uyarmalı, herhangi bir semptom geliştiğinde hastaların oftalmolog tarafından ivedilikle değerlendirilmesini sağlamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bifosfonatlar, zoledronik asit, üveit, yan etki, osteoporoz

Tam Metin (İngilizce)