Diğer

Postmenopozal Kadinlarda Tip II Diabetus Mellitusun Kas Iskelet Sistemi Üzerine Etkileri

  • Bengi Öz
  • Rabia Koç
  • Rezzan Günaydin
  • Nese Ölmez
  • Asuman Memis

Turk J Osteoporos 2004;10(3):-

ÖZETTip 2 diabetus mellitus (DM)’un postmenopozal kadinlarda kemik mineral yogunlugunu kontrol grubuna kiyasla ne ölçüde etkilediginin belirlenebilmesi ve lokomotor sistem bulgularinin  görülme sikliginin  gruplar arasi karsilastirilmasi amaçlanmistir.Çalismaya tip 2 DM tanisi almis 31 ve DM olmayan 21 postmenopozal olgu  kontrol grubu olarak alindi. Tüm olgularin lokomotor sistem muayenesi ve laboratuar incelemeleri yapildi. DM olan olgularin medical tedavileri kaydedildi. Kalça ve lomber kemik mineral yogunlugu (KMY) DEXA ile ölçüldü.DM olgu grubu ile kontrol grubu arasinda ve diabetik olgu grubu içinde oral antidiabetik tedaviye insülin eklenmis olanlar ile sadece oral antidiabetik alanlar arasinda L2-L4 total ve femur boynu KMY degerleri istatistiksel  olarak anlamli fark göstermemekteydi (p>0.05). Tüm hastalarin AKS degerleri ile KMY arasinda negatif yönde bir iliski saptanmakla birlikte, istatistiksel olarak anlamli bulunmamistir ( r=-0.05, r=-0.27, p=0.717, p=0.061). Phalen, Tinel pozitifligi, eldiven çorap tarzi duyu kaybi, dupuytren kontraktürü, omuz hareket kisitliligi görülme sikligi DM olan grupta kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamli düzeyde yüksek bulunmustur(pTip  2 DM’lu  postmenopozal kadinlarin KMY ölçümleri kontrol grubu ile farklilik göstermemekteydi. Ancak diger kas iskelet sistemi hastaliklarinin bu kisilerde görülme sikliginin arttigi sonucuna varilmistir.Anahtar kelimeler: Tip 2 diabetus mellitus, osteoporoz, kas iskelet sistemi hastaliklariSUMMARYThe aim of this study was to examine the effect of type 2 Diabetes Mellitus on bone mineral density (BMD) and its association with locomotor system diseases compared  with healthy postmenopausal women.In this study 31 diabetic and 21 healthy postmenopausal women were included. Locomotor system examination and laboratory evaluations of all subjects were perfermed. The medical treatment of diabetic subjects were recorded. Lumbar vertebrae and femoral BMDs were measured with dual-energy X-ray absorptiometry. L2-L4 total and femoral neck BMD values of subjects showed no statistically significant diffrence between diabetic and control group and between patients using only oral antidiabetic medication and insulin additionally. We detected a negative corrrelation between BMD and serum fasting glucose values of the subjects, but it was not statistically significant. We detected statistically significant higher prevalence of Phalen and Tinel sign, glove and sock type hypoestesia, dupuytren contracture and range of motion limitation of the shoulder in the diabetic group compared with the control group.As a result, type 2 diabetic postmenopausal women had BMD values showing no difference compared with the control group, but prevalence of musculoskeletal diseases were increased in these subjects.Key words: Type 2 diabetes mellitus, osteoporosis, musculoskeletal diseases

GIRIS

DM’un kas iskelet sistemi üzerine etkileri sikça gözlenir ve morbiditenin ana sebeplerindendir (1). Bir çok romatolojik hastalik ile DM arasindaki iliski dikkat çekmektedir ve son veriler tip I ve tip II DM hastalarin %30’unda bazi el ve omuz hastaliklarinin mevcut oldugunu göstermektedir (2). Bunun yaninda, tip II DM’da osteoblastlar ve osteoklastlar arasindaki fonksiyonel kemik döngü sistemindeki dengesizlik kemik kaybi ile sonuçlanabilir (3).


GEREÇ VE YÖNTEM

Izmir Atatürk Egitim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon osteoporoz poliklinigine basvuran, en az 1 yildir postmenopozal dönemde olan 52 hasta çalismaya alindi.40 yasin altinda menopoza girenler, cerrahi menopoz, ailede (anne ve teyzelerde) kirik hikayesi, sigara ve alkol kullanimi, anti-epileptik ilaç veya steroid kullanimi olanlar, süt veya yogurt tüketimi hergün bir bardak süt veya bir kase yogurt aliminin altinda olanlar osteoporoz risk faktörlerini tasidiklari kabul edilip çalisma disi birakildi. Sekonder osteoporoza neden olabilecek hastalik hikayesi (inflamatuar romatizmal hastalik, tiroid ve renal fonksiyon bozukluk) olanlar ve öncesinde osteoporoz tedavisi alanlar da çalisma disi birakildi. Hastalar tip II diabetus mellitus’u (DM) olan ve olmayan seklinde iki gruba ayrildi. Tüm olgularin lokomotor sistem muayenesi, kilo ve boy ölçümleri yapildi. VKI hesaplandi. DM tanili olgularin medikal tedavileri oral antidiabetik alanlar veya oral antidiabetikle beraber insülin alanlar seklinde kaydedildi. Serum kalsiyum(Ca), fosfor(P), alkalen fosfataz, açlik kan sekeri (AKS), üre, kreatinin, romotoid faktör ve sedimentasyon hizi ve 24 saatlik idrarda Ca düzeyleri bakildi. Kalça ve vertebra kemik mineral yogunlugu (KMY) DEXA(NORLAND) ile ölçüldü. Tüm analizler SPSS 11,0 for Windows istatistik paket programi ile yapildi. Hasta ve kontrol gruplarinin yas, menopoz süresi, VKI ortalamalari ve BMD degerlerini kiyaslamada independent student’s testi, AKS ve KMY degiskenleri arasindaki iliskiyi belirlemek amaciyla Pearson korelasyon analizi, tedavi sekillerinin KMY’ye etkisini karsilastirmak için One way ANOVA istatistiksel teknikleri kullanildi. Lokomotor sistem bulgulari Fisher exact testi kullanilarak karsilastirildi.


BULGULAR

31 postmenopozal diabetik olgunun yas ortalamasi 59.16+6.93 yil, hastalik süresi 8.96+5.82, menopoz süresi ort. 14.81+9.19yil idi. Polikininigimize basvuran DM olmayan 21 postmenopozal olgunun yas ort. 58.78+9.22 yil, menopoz süresi ort.15.16+8.47yil idi. Gruplar arasinda yas, menopoz süresi, VKI açisindan istatistiksel olarak anlamli fark mevcut degildi(p>0.05) (Tablo 1).Diabetik grupta serum fosfor ve AKS degerleri kontrol grubuna kiyasla istatistiksel olarak anlamli oranda yüksek bulunmustur(p0.05) (Tablo 2).Tüm hastalarin AKS degerleri ile L2-L4 total ve femur boynu KMY’leri arasinda negatif bir korelasyon oldugu saptanmis fakat aradaki iliski istatistiksel olarak anlamli bulunmamistir(r=-0.05, r=-0.27, p=0.717, p=0.061).Diabetik hasta grubu ile kontrol grubu arasinda L2-L4 total ve femur boynu KMY’leri karsilastirildiginda gruplar arasi anlamli fark saptanmamistir(p=0.319, p=0.805) (Tablo 3). Diabetik olgu grubu içinde oral antidiabetik tedaviye insülin eklenmis olanlar ile sadece oral antidiabetik alanlarin L2-L4 total ve femur boynu KMY’leri karsilastirildiginda gruplar arasi istatistiksel anlamli fark bulunmamistir(p>0.05) (Tablo 4).Lokomotor sistem muayene bulgulari arasinda Phalen ve Tinel testi pozitifligi, eldiven çorap tarzi duyu kaybi, dupuytren kontraktürü, omuz hareket kisitliligi görülme sikligi Diabetik hasta grubunda kontrol grubuna kiyasla istatistiksel olarak anlamli düzeyde yüksek bulunmustur(p0.05) (Tablo 5).


TARTISMA

Diabetes mellitusta kas iskelet sistemi komplikasyonlari siklikla gözlenir ve önemli morbidite sebebidir (1). Osteoporoz, karpal tünel sendromu, rotator kaf lezyonlari, agri, tenosinovit, kisitlanmis eklem mobilitesi, hiperostoz, osteoartrit, nöropati ve gözlenen komplikasyonlar arasindadir (1,2,3,4,2,3,4,5).DM ile iliskili romatizmal hastaliklar arasinda nöroartropati ve osteolizin DM ile iliskisi kesindir. Diffüz iskelet hiperostozu ve periartritin iliskisi de muhtemeldir. Fakat gut, psödogut, karpal tünel sendromu, osteoatrtrit, dupuytren kontraktürü ve eklem kontraktürleri arasindaki iliski tam kanitlanmamistir (6).Osteoporoz, tip 1 diabetin potansiyel komplikasyonlarindan biri olmasina ragmen, Tip 2 DM’un kemik kitlesine etkisi tartismalidir. Farkli çalismalarda tip 2 DM de KMY degerleri; artmis (7), azalmis (8), veya normal olarak bulunmustur (9). Çalismalardaki tip 2 diabetik ve KMY degerleri düsük olan hastalar genelde diabet ve menopoz süresi uzun, glukoz kontrolü kötü ve renal fonksiyonlari bozulmus olarak gözlenmistir (10). Bazi çalismalarda ise diabetik kadinlarin osteopeniden korunduklari sonucuna varilmistir (11). Bu da tip 1 DM’lerden farkli olarak tip 2 DM da artmis insülin direnci nedeniyle obezitenin sik görülmesi ve DM’lü hastalarda osteoartritin fazla görülmesi ile açiklanabilir (12,13). Çalismamizda 31 diabetik ve 21 diabetik olmayan postmenopozal hasta kemik mineral yogunlugu ve fizik muayene bulgulari açisindan karsilastirildi. Diabetik grupta L2-4 KMY degerleri yüksek olarak bulunmustur ancak gruplar arasinda istatistiksel olarak anlamli bir fark saptanmamistir. Açlik kan sekerleri ile KMY degerleri karsilastirildiginda negatif korelasyon saptanmis fakat istatistiksel olarak anlamli bulunmamistir. Diabeti olan grupta hastalarin aldiklari tedaviye göre KMY degerleri farklilik göstermemistir.Altay ve arkadaslarinin yaptigi bir çalismada da diabetli grup ile kontrol grubu arasinda osteoporoz açisindan istatistiksel anlamli bir fark bulunmamistir (14). Sosa ve arkadaslarinin yaptigi bir çalismada ise; 47 tip 2 DM’lu ve 252 nondiabetik kadin, KMY açisindan DEXA ve kuantitatif bilgisayarli tomografi ile karsilastirilmis ve her iki grup arasinda anlamli bir fark bulunamamistir (15).Literatürde tip 2 DM’lu hastalarda, diyet ve oral antidiabetik kullananlarda, insülin alanlara göre daha düsük KMY degerleri bulunmustur (16). DM da iyi bir glisemik kontrol, egzersiz, diyet ve medikal tedavinin komplikasyonlari azaltabilecegi öne sürülmüstür (17).Wakasugi ve arkadaslarinin yaptigi bir çalismada, KMY degerleri ile insülin rezervinin göstergesi olan proinsülin ve üriner C peptit düzeyleri arasinda pozitif iliski gözlenmistir. DM’un regülasyon göstergesi olan HbA1c ile ise ayni iliski saptanmamistir (18).Çalismamizda ise, AKS ve KMY degerleri arasinda negatif bir korelasyon saptanmistir. Hb A1c ve C peptit düzeyleri ölçülemediginden iyi-kötü kontrollü diabetiklerde KMY degerleri arasinda fark incelenememistir. Diabetik osteopeniye katkida bulunabilecek bir çok mekanizma öne sürülmüstür. Bunlardan biri, insülinin anabolik aktivasyonundaki yetersizligine bagli diabetik osteopeniye neden olabilecegidir (16). Diabetik hastalarda proinsülin miktari ile kalça KMY’u ve Insülin growth faktör benzeri peptit-3 arasinda pozitif korelasyon saptanmistir (19).Diabetik osteopenide öne sürülen diger bir mekanizma ise, osteoblastik kemik formasyonunun supresyonudur (3). Çalismalarda diabetik osteopenide, osteoblastik fonksiyonlarda azalma oldugu gösterilmistir (20). Artmis osmotik diürez nedeniyle artan üriner Ca atilimi ve azalmis intestinal Ca emilimi; negatif Ca dengesine neden olur. PTH süprese olabilir. Vit D metabolizmasinin degismesi, hipoparotiroidizm, kronik hiperglisemi ve yetersiz insulin aktivasyonu osteoblastik kemik formasyonunu suprese etmektedir (3). Kemik döngüsündeki yavaslama diabetik osteopeniye katkida bulunur. Tip 2 DM’lu 57 postmenopozal kadinin kemik formasyon ve rezorpsiyon belirteçlerine bakildiginda, ALP her iki grupta benzer bulunurken, serum osteokalsin, N telopeptit/kreatinin kontrol grubuna göre anlamli derecede düsük bulunmustur. Sonuçlar tip 2 DM de kemik döngü hizinin saglikli postmenopozal hastalara göre oldukça düsük oldugunu göstermistir (21). Tip 1 ve tip 2 diabetiklerde yapilan bir çalismada ise kemik kitlesinde azalmanin; kemik formasyonunda azalma ve kemik dokudaki mikroanjiopati ile iliskili olabileceginin alti çizilmistir (22). Tip 2 DM’ lu hastalarda yapilan histopatolojik incelemede, osteoblast yüzeyi, kortikal kalinlik, osteoid kalinligi, osteoid volümü ve kemik volümü diabetik hastalarda daha düsük bulunmustur. Diabetik osteopeninin altinda yatan mekanizmanin kantitatif osteoid azalmasi, osteoblastlarin azalmasi ve sonuç olarak da kemik döngüsünün azalmasi olabilecegi sonucuna varilmistir (20).DM’ lu hastalarda kronik hiperglisemi ovaryal hasar meydana getirerek östradiol sentezini azaltir. Östrodiolun osteoblastlar üzerine direkt stimülan etkisi mevcuttur ve bu da osteoporoza katkida bulunabilir (23).DM hem periferik hemde santral sinir sistemi üzerine olumsuz etkileri olan bir hastaliktir. Periferik sinir sisteminde siklikla aksonal dejenerasyon ve demiyelinizasyon ile seyreden saf duysal veya duysal-motor polinöropati ile kendini gösterir (24). Nöropatiden siklikla iskemik vasküler patoloji ve fibröz doku proliferasyonu sorumlu tutulmaktadir (25). Bu hastalarda siklikla distal simetrik polinöropati gelisir ve hastalarda eldiven-çorap tarzinda duyu kusuru gözlenebilir. Bizim çalismamizda diabetli grupta %71,9 ve kontrol grubunda %4,2 oraninda eldiven-çorap tarzinda duyu kusuru mevcuttu ve kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamli oranda yüksekti.DM’ta tuzak nöropatilere siklikla rastlanir. DM özellikle bilateral karpal tünel sendromu için risk faktörüdür (26). Chammas ve arkadaslari, 120 DM’lü hastada %15-20 oraninda KTS saptamislardir (27). KTS tanisinda Tinel ve Phalen testlerinin faydali oldugu hatta elektrodiagnostik testlerin yerini alabilecegine dair yayinlar mevcuttur, fakat tam tersi görüsler de vardir (28,29). Çalismamizda KTS’nu belirlemek için Tinel ve Phalen testleri uygulandi. DM’lu grupta Tinel %71.8, Phalen %71.9 oraninda, kontrol grubunda ise Tinel % 29.2, Phalen %28.1 oraninda pozitifti ve kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamli oranda yüksekti. Çalismalarda, DM’lu hastalarda KTS’nun sadece eksternal anotomik nedenlerle degil, bunun yaninda metabolik ve vasküler internal nedenlerle de gelisebildigi gösterilmistir (30).Dupuytren kontraktürü DM’li hastalarda %8-21 oraninda bildirilmistir. Dupuytren vakalarinin ise %10-40’inda diabet saptanmistir (31,32). DM’un dupuytren kontraktürü olusumunda direkt etiyolojik faktör oldugunu öne sürenler olmakla beraber, daha yaygin olarak genetik bir faktörün her iki hastaligin olusumundan sorumlu olabilecegi düsünülmektedir (33). Dupuytren sikliginin, diabetin süresi ve yasla arttigi bildirilmistir (34). Çalismamizda DM’lu hastalarin %18’inde dupuytren kontraktürü saptanirken kontrol grubunda hiç gözlenmemistir.Eklem hareketlerinde kisitlilik DM’da gözlenen bir durumdur, fakat DM ile iliskisi kanitlanmamistir (2). Diabetik hastalarda normal populasyona göre özellikle omuz ve parmak eklemlerinde azalmis fleksibilite söz konusudur (35). Çalismamizda DM’lu grupta omuzdaki hareket kisitliligi varligi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamli oranda daha yüksek bulunurken, el deformitesi açisindan iki grup arasinda anlamli bir fark gözlenmemistir. Sonuç olarak Tip 2 DM postmenopozal kadinlarin KMY ölçümleri kontrol grubu ile farklilik göstermemekteydi. Ancak diger kas iskelet sistemi hastaliklarinin bu kisilerde görülme sikliginin arttigi sonucuna varilmistir.


1. Pal SK, Biswas S, Sinharay K. Rheumatological problems in diabetes mellitus. J Indian Med Assoc . 2002;100:60-458.

2. Cagliero E. Rheumatic manifestations of diabetes mellitus. Curr Rheumatol Rep . 2003;5:189-194.

3. Takizawa M, Kameyama K, Maruyama M. Bone loss in type 2 diabetes mellitus-diabetic osteopenia. Nippon Rinsho . 2003;61:287-291.

4. Crispin JC, Alcocer-Varela J. Rheumatologic manifestations of diabetes mellitus. Am J Med 200315. 200315;114:753-757.

5. Chau DL, Edelman SV, Chandran M. Osteoporosis and diabetes. Curr Diab Rep . 2003;3:37-42.

6. Pastan RS, Cohen AS. The rheumatologic manifestations of diabetes mellitus. Med Clin North Am . 1978;62:829-839.

7. Sahin G, Bagis S, Cimen OB. Lumbar and femoral bone mineral density in type 2 Turkish diabetic patients. Acta Medica (Hradec Kralove) . 2001;44:0-0.

8. Saneshige S. Spinal bone mineral density in the female diabetic patients. Nippon Ronen Igakkai Zasshi . 1992;29:864-873.

9. Weinstock RS, Goland RS, Shane E. Bone mineral density in women with type II diabetes mellitus. J Bone Miner Res . 1989;4:97-101.

10. Kao CH, Tsou CT, Chen CC. Bone mineral density in patients with noninsulin-dependent diabetes mellitus by dual photon absorptiometry. Nucl Med Commun . 1993;14:373-377.

11. Buysschaert M, Cauwe F, Jamart J. Proximal femur density in type 1 and 2 diabetic patients. Diabet Metab . 1992;18:32-37.

12. Sieradzki J, Trznadel-Morawska I, Olszanecki P. Bone density in type 2 diabetes as related to obesity and adrenal function. Pol Arch Med Wewn . 1998;100:125-132.

13. Smyth HA. Osteoarthritis,insulin and bone density. J Rheumatol . 1987;14:0-0.

14. Altay ZE, Kuskas S, Aydin M. Tip 2 diabetes mellituslu olgularda lokomotor sistem tutulumu. Ege Fiz Tip Reh Derg . 1997;3:209-212.

15. Sosa M, Deminquez M, Navarro MC . Bone mineral metabolism is normal and non-insulin-dependent diabetes mellitus. Diabetes Complications 1996:10(4). 0;0:0-0.

16. Kocian J, Brunova J. Diabetic osteopathy 4 laboratory findings. Vnitr Lek . 1990;36:460-466.

17. Smith LL, Burnet SP, McNeil JD. Musculoskelatal manifestations of diabetes mellitus.Br J Sports Med . 2003;0:0-0.

18. Wakasugi M, Wakao R, Tawata M. Bone mineral density measured by dual energy x-ray absorptiometry in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus. Bone . 1993;14:29-33.

19. Jehle PM, Jehle DR, Mohan S. Serum levels of insulin-like growth factor system components and relationship to bone metabolism in type 1 and type 2 diabetes mellitus patients. J Endocrinol . 1998;159:297-306.

20. Leite Duarte ME, da Silva RD. Histomorphometric analysis of the bone tissue in patients with non-insulin-dependent diabetes (DMNID). Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo . 1996;51:7-11.

21. Akin O, Gol K, Akturk M. Evaluation of bone turnover in postmenopausal patients with type 2 diabetes mellitus using biochemical markers and bone mineral density measurements. Gynecol Endocrinol . 2003;17:19-29.

22. Leidig-Bruckner G, Ziegler R. Diabetes mellitus a risk for osteoporosis? Exp Clin Endocrinol Diabetes . 2001;0:0-514.

23. Luan X, Jin Z, Ouyang J. Changes in sexual hormones and bone metabolism disorder in postmenopausal NIDDM patients. J Tangji Med Univ . 1996;0:0-0.

24. Michael J. Aminnoff. Neurological Complications of Systemic Disease in Adults. Neurology in Clinical Practice, Butterworth-Heinemann . 1996;0:0-0.

25. 25.Öncel A.Endokrin artropatiler. Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon. Beyazova M, Kutsal YG.(eds): Ankara, Günes kitabevi. 2000:. 0;0:1779-1789.

26. James L, McGuire R, Elaine L. Arthropathies Associated with Endocrine Disorders. Kelley WN, Harris ED, Ruddy S, Sledge C(eds): Textbook of Rheumatology. Philadelphia , WB. Sounders Company, . 1993;0:0-0.

27. Chammas M, Bousquet P, Renald E, et al. Dupuytren’s disease, carpal tunnel syndrome, trigger finger, and diabetes mellitus. J Hand Surg(Am)1995. 0;20:109-114.

28. Yalçin P, Arasil T. 40 yas üzeri kadinlarda karpal tünel sendromunun insidansi. Romatizma . 1990;5:23-33.

29. Ozkul Y, Sabuncu T, Kocabey Y, Nazligul Y. Outcomes of carpal tunnel release in diabetic and non-diabetic patients. Acta Neurol Scand . 2002;106:168-172.

30. Özbek S. Endokrin hastaliklarin romatolojik bulgulari. Hekimler Yayin Birligi. Klinik Romatoloji. Ankara, Mediko-Mat Ltd Sti.1996. 0;0:0-0.

31. Forgacs SS. Diabetes Mellitus. Klippel Jh, Dieppe PA (eds): Rheumatology, Colchester, Mosby, . 1994;24:0-0.

32. Duthie Rb, Francis MJO. Free radicals and Dupuytren’s contracture. J Bone Surg . 1988;70:689-691.

33. Stradner F. Dupuytren’s contracture as a concomitant disease in diabetes mellitus. Win Med Wochenschr . 1987;137:89-92.

34. Schulte L, Roberts MS, Zimmerman C. A quantitative assesment of limited joint mobility in patients with diabetes. Goniometric analysis of upper extremity passive range of motion. Arthritis Rheum1993. 0;36:0-1429.