Diğer

Postmenopozal Osteoporozda Depresyonun Demografik ÖzellikleriKemik Mineral Yogunlugu ve Yasam Kalitesi Arasindaki Iliskinin Incelenmesi

  • Halil Koyuncu
  • Ilknur Aktas
  • Ahmet Dinç
  • Imdat Özkul
  • Teoman Aydin
  • Erdal Yücel
  • Ömer Kocaman
  • Halime Toros

Turk J Osteoporos 2003;9(3):-

ÖZETBu çalismanin amaci, postmenopozal osteoporotik kadinlarda depresyonun kemik kaybi ile yasam kalitesine olan etkisini arastirmaktir. Bu çalismaya 72 kadin hasta alinmistir (ortalama yas 65 +/- 6.9). Bu hastalarin 27’sinde depresyon tespit edildi ( 37.5%) ve 45’inin depresyonu yoktu (62.5 %). Bütün hastalar, DEXA, Hamilton depresyon skalasi, Short Form-36  (SF-36)ve Vizüel Analog Skalasi ile degerlendirildiler. Depresyonlu hastalarda, L1-L4 T skor (-3.29+/- 1.07), Femur total T skor (-2.60+/-1.00) ve Z skor (-0.97+/-0.82) degerleri , depresyonu olmayan hastalardaki degerlere göre (sirasiyla, -2.71 +/-0.83, -1.86+/-1.16 ve –0.50+/-0.91) anlamli olarak düsük idi.  SF-36 skorlari depresyonlu hastalarda (75.9+/-19.8)  depresyonsuz hastalara göre (86.5+/-14.4)  daha düsük saptandi  (p= 0.041). Hamilton skoru ile L1-4 Z skoru (R= -0.432, p=0.024), Femur total T skoru (R0-0.528, p= 0.005) arasinda negatif korelasyon bulundu.Sonuç olarak, depresyonlu hastalarda postmenopozal kemik kaybinin daha fazla ve fonksiyonel kapasitenin ise daha düsük oldugu  sonucuna varildi.Anahtar Kelimeler: Kemik Mineral Yogunlugu, Depresyon, Yasam Kalitesi, Postmenopozal OsteoporozSUMMARYThe aim of this study was to determined the effects of depression on bone loss and quality of life in postmenopausal osteoporotic (PMO) women. Seventy two females (mean age 65 ± 6.9) were included in this study.  Out of these patients, 27 (37.5%) had depression, 45 (62.5%) were normal. All cases were evaluated by DXA, Hamilton depression scale, Short Form-36 (SF-36) scale and visual analog scale. In the patients with depression, L1-L4 t-score (-3.29 ± 1.07), femur neck t-score (-2.60 ± 1.00) and z-score (-0.97 ± 0.82) were significantly lower than PMO patients without depression (respectively; -2.71 ± 0.83, -1.86 ± 1.16 and –0.50 ± 0.91). SF-36 scores (75.9 ± 19.8) were lower in patients with depression than patients without depression (86.5 ± 14.4) (p=0.041). Negative correlations between Hamilton score and L1-L4 z-score (R=-0.432, p=0.024), femur neck t-score (R=-0.528, p=0.005) were found. In conclusion, postmenopausal bone loss was higher and functional capasity was lower in  patients with depression.Key words: Bone mineral density; Depression; Quality of life; Postmenopausal osteoporosis

GIRIS VE AMAÇ

Kemik hastaliklari içinde en sik görülen ve uzayan yasam süresi nedeniyle önemli bir halk sagligi problemi olan osteoporoz, düsük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikroyapisinin bozulmasina bagli olarak kemik kirilganliginin artmasi ile karakterize sistemik bir iskelet hastaligidir (1,2).Osteoporozun fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik boyutlarinin oldugu bilinmektedir. Yasam kalitesine etkisi ise son yillarda arastirma konusu olmustur (1,2).Osteoporoz kronik bir hastaliktir. Kronik hastaliklarin depresyona neden oldugu bilinmektedir (3,4). Os-teoporoz sonucu fiziksel degisiklikler olusabilir. Fiziksel degisiklikler de önemli psikolojik sorunlara yol açmaktadir. Osteoporozda kirik, agri ve hareket kisitliligi, fonksiyonel yetersizlik yapabilir. Tüm bunlar hastalarin kendine bakim ve günlük yasam aktivitelerini etkiler. Zamanla sosyal aktivitelere katilma, ziyaret ve hobilerde kisitlanma meydana gelebilir. Tüm bunlar sosyal izolasyon, depresyon ve anksiyete gelismesine sebep olur. Fiziksel, sosyal ve psikolojik faktörler osteoporozlu hastanin yasam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir (5,6).Yas ve cinsiyet kemik kütlesi ve kirik riski açisindan en güçlü belirleyicilerdir. Yasin ilerlemesi ile hem kadin hem de erkeklerde kemik kaybi artmaktadir. Bu kemik kaybi kantitatif olarak kemik mineral yogunlugu ölçümü ile saptanabilir. Ayrica, etkilenen bölgelerin radyolojik degerlendirmesi, bilgisayarli tomografik incelenmesi ve histolojik düzeyde yapilan çalismalarla kemik kaybi hakkinda bilgi sahibi olunabilir. Kemik mineral yogunlugunda belirgin azalmalar saptandiginda osteoporozun ileri boyutlarda ve çesitli komplikasyonlar olusturdugu tespit edilebilir. Bu fiziksel degisimlerin yaninda dolayli yoldan psikolojik sorunlar da bulunabilir. Son yillarda osteoporozlu hastalarin yasam kalitesi degisik çalismalarda ve anketlerde degerlendirilerek, özellikle tedavilerin basarilarinin takibinde parametre olarak kullanilmaya baslanmistir (7,8,8,9). Osteoporozda yasam kalitesini degerlendirmek için Nottingham Saglik Profili , Beck ve Hamilton Depresyon skalalari, SF 36 (Short form 36) ve QUALEFFO-41 (Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis) gibi degisik ölçütler ve anketler kullanilmistir. Bunlardan herhangi birinin digerine üstünlügü bugün için kesin olarak söz konusu degildir. Ancak QUALEFFO-41’in osteoporozlu hastalarda dogru ve tekrarlanabilir sonuçlar verdigi çalismalarda gösterilmistir (7,8).Bu çalismanin amaci, postmenopozal osteoporotik kadinlarda depresyonun kemik kaybina ve yasam kalitesine olan etkisini arastirmaktir.


GEREÇ VE YÖNTEM

Çalismaya, I.Ü. Cerrahpasa Tip Fakültesi ABD poli-klinigine romatizmal agri sikayeti ile 1 yil içinde basvuran, menopoza girmis, Dual foton X-Ray Absorbsiometry (DEXA) ile primer osteoporoz tanisi konmus yas ortalamasi 65.0 +/- 6.9 olan 72 kadin hasta alindi. Çalismaya alinan kadinlarin ortalama menopoz süresi 17.5 +/-7.2 yil idi.Olgularin, en az 5 yildir menopozda olmasina, kirigi olmamasina, sekonder osteoartrit bulunmamasina, malignitesi olmamasina, son 3 aydir kemikle ilgili tedavi almamis olmasina dikkat edildi. Hastalarin hareket kisitlanmasi yoktu. Hiçbiri östrojen kullanmiyordu.Olgulara, klinik, radyolojik, DEXA ve laboratuvar incelemeleri yapildi. Yasam kalitesini degerlendirmek için SF-36 (Short form) ve depresyonu degerlendirmek için Hamilton Depresyon Skalasi kullanildi. Olgularin yakinmali bölgeleri ile sirt ve bel filmleri çekildi. Kemik mineral yogunlugu DEXA ile ölçüldü. Kemik yogunlugu ölçümü, lomber ve femur bölgelerinden yapildi. Ölçümler (Hologic QDR 4500 SL) dual foton absorbsiyometresi ile gerçeklestirildi. Tarama hizi 8 m/sn, tarama süresi yaklasik 20 dk idi. Sonuçlar, L1-4 ve Femur T ve Z degerleri ortalamalari alinarak degerlendirildi. T degeri, -2.5 ve üzerinde olanlar ve bir bölgede bu degere sahip olgular, osteoporoz olarak belirlendi. Bu ölçümler hastalar hakkinda bilgi sahibi olmayan kisilerce yapildi. Femur ölçümleri dominant olmayan taraftan alindi.Laboratuvar ölçümlerinde, standart yöntem kullanilarak serum kalsiyum, fosfor, alkali fosfataz, osteokalsin, D vitamini, kreatinin, 24 saatlik idrarda kalsiyum ve fosfor atilimi ile kreatinin klirensi degerlendirildi. Tedavinin güvenilirligi açisindan karaciger ve renal fonksiyon testleri ve klinik degerlendirilmeleri yapildi. Bu bulgular tüm hastalarda normaldi.Olgularin demografik özellikleri ayrintili olarak yazildi. Agri derecesi (VAS’a göre) belirlendi. Olgularin agrisi VAS, yasam kalitesi SF-36, depresyon derecesi Hamilton Skalasi ile degerlendirildi. Hamilton Skalasi’na göre 13 ve üzerinde puan alanlar depresif olarak kabul edildi. Grafiyi degerlendirenler çalismada yer almayan kisilerdi.Olgular iki gruba ayrildi;1. grup; Depresyonu olan postmenopozal osteoporozlu grup2. grup; Depresyonu olmayan postmenopozal osteoporozlu grup.Istatistiksel analizler SPSS for windows ile yapildi. Tanimlayici istatistik ile ortalama, standart sapma, frekans saptandi. Gruplarin karsilastirilmasinda Mann Whitney U testi kullanildi. Femur total T skoru ve L1-L4 Z skoru ile Hamilton sklasi arasinda Spearman testi ile korelasyon analizi yapildi.


TARTISMA

Osteoporoz kronik bir hastaliktir. Kronik hastaliklar fizik ve psikolojik bozukluklar meydana getirirler. Osteoporozda fizik degisiklikler zamanla psikolojik sorunlara yol açabilir. Gelisen fonksiyonel kayiplar kendine bakim ve günlük yasam aktivitelerini de etkileyebilir (4,5,6,5,6,7,8,9,10,5,6,7,8,9,10,11,5,6,7,8,9,10,11,12). Zamanla sosyal aktivitelere katilma, ziyaret ve hobilerde kisitlanma meydana gelebilir. Bunun sonucu sosyal izolasyon, depresyon ve anksiyete gelismesi olabilir (13,14). Bu degisiklikler osteoporozlu hastanin yasam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Bunlara uyku bozukluklari, istahsizlik, yorgunluk, sosyal uyumsuzluk ve ölüm korkusu gibi sorunlar eklenebilir (15).Osteoporoz, tüm iskelet sistemini etkilese de yakinmalara özellikle omurgada neden olur. Hastalarin büyük çogunlugunda sirt ve bel agrilari bulunur. Bizim olgularimizda da depresyonu olan ve olmayan gruplarda aksiyel lokalizasyon ön planda idi (ortalama %51.9-%57.8). Osteoporozlu olgular, agri, boy kisalmasi, sirt kamburlugunda artis ile yürüyüs ve denge bozuklugundan yakinabilirler. Olgularimizin tümünde agri vardi. Agrinin nedeni arastirildiginda osteoporozda agri genellikle periostal kaynaklidir, bu da mikro ve makro kiriklara baglidir. Ayrica yumusak dokularin gerilme, kompresyon ve inflamasyonu sonucu da agri olabilir (16).Yas ve cinsiyet kemik kütlesi ve kirik riski açisindan en güçlü belirleyicilerdir. Yasin ilerlemesi ile hem kadin hem de erkeklerde kemik kaybi artmaktadir. Osteoporoz kadinlara oranla erkeklerde daha az görülmektedir (17). Bunun nedenleri arasinda, erkeklerdeki kisa yasam beklentisi, iskelet gelisimi sirasindaki yüksek kemik kütlesi orani ve kemik yikimini hizlandirici menopoz esdegeri bir durumun olmamasi sayilabilir (18,19). Çalismamiz postmenopozal depresyonlu ve depresyonu olmayan kadinlarda yapildi. Depresyonu olmayanlarin ortalama yasi 64.1 +/- 6.2, menopoz süreleri ortalama 16.5 +/- 6.2 yil ve menopoz yasi 47.6 +/- 5.4 iken diger grupta ortalama yas 66.5 +/- 7.8, menopoz süresi 19.2 +/- 8.6 ve menopoz yasi 47.2 +/- 4.4 olarak bulundu. Her iki gruptaki olgular da yasli ve uzun menopoz süresine sahipti. Bu iki faktör, osteoporoz gelisiminde risk faktörleri idi (20,21,21,22).Osteoporoz genellikle ileri yaslarda görülür. Bu yas grubunda metabolik, dejeneratif, tümöral ve psikolojik hastaliklar sik meydana gelmektedir. Yas ilerledikçe psikolojik sorunlardan depresyon ön plana çikmaktadir. Kronik hastaliklarin depresyona neden oldugu da bilinmektedir (3,4). Michelson ve arkadaslari yaptiklari çalismada osteoporoz ile depresyon arasinda pozitif bir iliski oldugunu göstermislerdir (23). Schweiser ve arkadaslarinin yaptiklari diger bir çalismada major depresyon tedavisi gören hastalarda düsük lomber kemik yogunlugu saptanmistir (24). Halbreich ve arkadaslari da ayni sekilde major depresyon nedeniyle tedavi altinda olan hastalarda kemik mineral yogunlugunu düsük olarak saptamislardir (25).Bizim olgularimizin %37.5 (n=27)’sinde depresyon bulunmaktaydi. Bu olgularimizda, depresyon bulunmayanlara göre kemik mineral yogunlugunun daha düsük oldugu bulundu (Tablo 2). Yine depresyonu olanlarda, Hamilton skalasina göre skoru yüksek olanlarda kemik mineral yogunlugu degerlerinin daha düsük seviyelerde oldugu tespit edildi. Bu sonuç özellikle L1-4 Z skoru ve Femur total T skorunda belirgindi (Sekil-1, Sekil-2). Depresyon derecesinin artmasiyla KMY degerleri negatif bir korelasyon göstermektedir. Olgularimizin ileri yasta ve menopoz sürelerinin uzun olmasi, agrinin kronik ve ortanin üzerinde saptanmasi, depresyona zemin hazirlayan faktörler olarak düsünülebilir. Yukarida belirtilen çalismalarda alinan sonuçlarla bizim sonuçlarimiz uyumluluk göstermektedir.Saridogan-Eryavuz ve arkadaslari, 37 postmenopozal osteoporotik omur kirigi saptanan kadin hastada yasam kalitesini degerlendirmek için QUALEFFO-41 ve SF-36 indekslerini kullanmislar ve osteoporotik vertebra kiriklarinin günlük yasam aktivitesi ve genel ruh halinde degisiklikler yaptigini saptamislardir (26).Toplam 304 kadinin incelendigi bir çalismada aralarinda QUALEFFO-41 ve SF-36’ninda incelendigi dört ayri sorgulama yöntemi karsilastirilmis ve hepsinin de uygulanabilirligi ortaya konmustur (27).Çalismamizda SF-36 her iki grupta da düsük degerlerde bulundu. Ancak depresyonu olanlarda diger gruba göre istatistiksel açidan anlamli olarak daha azdi. Osteoporozlu olgularda depresyonu olsun veya olmasin klinik semptom ve bulgular esliginde yasam kalitesinin degerlendirilmesinin önemli oldugu vurgulanabilir. Literatür taramasinda osteoporozlu olgularda yasam kalitesinin düsük oldugu ve bizim çalismamizdaki sonuçlarla uyumluluk gösterdigi belirtilebilir.Sonuç olarak, çalismamizda osteoporozlu olgularda depresyonun olabilecegi, depresyonlu olgularda kemik mineral yogunlugunun daha düsük seviyelerde olabilecegi ve bu olgularda yasam kalitesinin belirgin olarak azalmis olabileceginden bahsedilebilir.


1. Dawson-Hughes B. Prevention. Riggs BL, Melton III LJ (Eds.). Osteoporosis: Etiology, Diagnosis, and Management. Lippincott- Raven . 1995;0:0-0.

2. Eryavuz Saridogan M. Osteoporozun Tanimi, Siniflandirmasi ve Epidemiyolojik Çalismalar. Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon ( Osteoporoz Özel Sayisi) . 2002;1:1-10.

3. Vrkljan M, Thaller V, Lovricevic I, et al. Depressive disorder as possible risk factor of osteoporosis. Coll Antropol . 2001;25:485-492.

4. Lyles KW. Osteoporosis and depression: shedding more light upon a complex relationship. Journal of the American Geriatrics Society . 2001;49:0-0.

5. Cortet B, Roches E, Logier R, et al. Evaluation of spinal curvatures after a recent osteoporotic vertebral fracture. Joint Bone Spine . 2002;69:201-208.

6. Leidig- Bruckner G, Mine HW, Schlaich C, et al. Clinical grading of spinal osteoporosis: quality of life components and spinal deformity in women with chronic low back pain and women with vertebral osteoporosis. J Bone Miner Res . 1997;12:663-675.

7. Lips P, Cooper C, Agnusdei D, et al. Quality of life in patients with vertebral fractures: Validation of the Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis (QUALEFFO). Osteopor Int . 1999;10:150-160.

8. Murrel P, Todd CJ, Martin A, et al. Postal administration compared with nurse-supported administration of the QUALEFFO-41 in a population sample: Comparison of results and assessment of psychometric properties. Osteopor Int . 2001;12:672-679.

9. Salkeld G, Cameron ID, Cumming RG, et al: Quality of life related to fear of falling and hip fracture in older women. BMJ . 2000;320:0-0.

10. Hall SE, Criddle A, Comito TL, Prince RL. A case-control study of quality of life and functional impairment in women with long-standing vertebral osteoporotic fracture. Osteopor Int . 1999;9:508-515.

11. Huang C, Ross PD, Wasnich RD. Vertebral fracture and other predictors of physical impairment and health care utilization. Arch Intern Med . 1996;156:2469-2475.

12. Gold DT, Drezner MK. Quality of Life. Riggs BL, Melton III LJ (Eds.). Osteoporosis: Etiology, Diagnosis, and Management. Lippincott- Raven . 1995;0:0-0.

13. Gold DT: The non-sketetal consequences of osteoporotic fractures. Rhem Dis Clin North Am . 2001;27:255-262.

14. Petrella RJ :Physical function and fear of falling after hip fracture rehabilitation in elderly. Am J Phys Med Rehabil 2000 . 79;0:0-0.

15. Salkeld G, et al:Quality of life related to fear of falling and hip fracture in older women. BMJ . 2000;320:0-0.

16. Akyüz G: Osteoporozda agri ve osteoporozun yasam kalitesi üzerine etkileri. Prospect1998. 0;2:130-133.

17. Yao WJ, Wu CH, Wang ST, Chang CJ, Chiu NT, Yu CY. Differential changes in regional bone mineral density in healthy Chinese: age related and sex-dependent. Calcif Tissue Int . 2001;68:330-336.

18. Gökçe-Kutsal Y. Erkeklerde Osteoporoz. Gökçe-Kutsal Y(Ed). Modern Tip Seminerleri (19). Günes Kitabevi Ltd Sti, Ankara, . 2001;0:0-0.

19. Ahlborg HG, Johnell O, Nilsson BE, Jeppsson S, Rannevik G, Karlsson MK. Bone loss in relation to menopause: a prospective study during 16 years. Bone . 2001;28:327-331.

20. Cummings SR, Nevitt MC, Browner WS, et al: Risk factors for hip fracture in white women. N Engl J Med . 1995;332:767-773.

21. Nitzan-Kaluski D, Chinich A, Ifrah A, Merom D, Green MS. Correlates of osteoporosis among Jewish and Arab women aged 45-74 in Israel: national women's health interview survey. J Gend Specif Med . 2003;6:17-23.

22. van der Voort DJ, Geusens PP, Dinant GJ. Risk factors for osteoporosis related to their outcome: fractures. Osteopor Int . 2001;12:8-630.

23. Michelson D, Stratakis C, Hill L, et al. Bone mineral density in women with depression. N Engl J Med . 1996;335:1176-1181.

24. Schweiser U, Deuschle M, Korner A, et al. Low lumbar bone mineral density in patients with major depression. Am J Pscjiatry . 1994;151:1691-1693.

25. Halbreich U, Rojansky N, Palter S, et al. Decreased bone mineral density in medicated psychiatric patients. Psychosom Med . 1995;57:485-491.

26. Saridogan-Eryavuz M, Akarirmak Ü, Çakmak B, Can G. Osteoporotik vertebra kiriginin yasam kalitesine etkisi. Osteoporoz Dünyasindan . 2002;8:128-133.

27. Badia X, Diez-Perez A, Alvarez-Sanz C, Diaz-Lopez B, Diaz-Curiel M, Guillen F, Gonzalez-Macias J; Spanish GRECO Study Group. Measuring quality of life in women with vertebral fractures due to osteoporotis: a comparison of the OQLQ and Qualeffo. Qual Life Res . 2001;10:0-307.