Orijinal Makale

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Sırt Ağrısının Yaşam Kalitesi, Uyku Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi

10.4274/tod.35229

  • Sema Haliloğlu
  • Hülya Uzkeser
  • Afitap İçağasioğlu

Turk J Osteoporos 2014;20(1):0-0

Amaç:

Bu çalışma, postmenopozal osteoporozlu hastalarda sırt ağrısının uyku kalitesi, yaşam kalitesi ve depresyon üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçladı. Ayrıca biz kemik mineral yoğunluğunu (KMY) ile bu değişkenlerin ilişkilerini de değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem:

Araştırmaya postmenopozal osteoporoz tanısı alan 105 hasta dahil edildi. Hastalar Avrupa Osteoporoz Derneği Yaşam Kalitesi Anketi (QUALEFO-41), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ile değerlendirildi. Sırt ağrısının şiddeti Görsel Anolog Ölçek (VAS) kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular:

Hastaların yaş aralığı 46 ile 75 arasında olup ortalama 61,16±7,59 idi. Ağrı skorları arttıkça depresyon skorları da artmakta ve uyku kalitesi ve yaşam kalitesi kötüleşmekteydi (p<0,01). Depresyon, uyku kalitesi ve yaşam kalitesi arasında güçlü pozitif korelasyon vardı (p<0,01). Ancak Lomber vertebra (L1-L4) T-skorları ve L1-L4 BMD değerleri ile VAS, toplam PUKİ skoru, QUALEFO-41 toplam skoru ve BDÖ skorları arasında korelasyon bulamadık.

Sonuç:

Postmenopozal osteoporozlu hastalarda yüksek ağrı skorları düşük uyku ve yaşam kalitesi ve depresyon ile ilişkili olabilir. Depresyon, uyku bozukluğu ve düşük yaşam kalitesi birbirini etkileyebilir. Postmenopozal osteoporozlu hastalarda temel tedavinin yanında sık bir yakınma olan sırt ağrısının tedavi edilmesi, uyku ve yaşam kalitesi ve depresyon üzerinde olumlu sonuçlar sağlayabilir. (Türk Osteoporoz Dergisi 2014;20: 6-9)

Anahtar Kelimeler: Agri, depresyon, postmenopozal osteoporoz, uyku kalitesi, yasam kalitesi

Tam Metin (İngilizce)