Editöre Mektup

Sakroiliak Ağrının Nadir Bir Nedeni: İliak Kemik Kisti

10.4274/tod.96658

  • Ayhan Kul
  • Fatih Bağcıer
  • Ümmügülsüm Bayraktutan

Gönderim Tarihi: 26.08.2016 Kabul Tarihi: 05.01.2018 Turk J Osteoporos 2017;23(3):119-120

Anahtar Kelimeler: Sakroiliak ağrı,iliak kemik kisti,küretaj

Sayın Editör;

Altmış yaşında erkek hasta uzun zamandır olan bel ağrısı ve sağ kalça bölgesinde lokalize gerilme şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Mekanik karakterde olan ağrılarına eşlik eden nöropatik ağrısı ve gece ağrıları olmayan hastanın bilinen kaza, ameliyat, travma, kronik hastalık öyküsü yoktu. Ağrıları yaklaşık 5 yıldır olan hasta lomber disk hernisi tanısıyla medikal tedavi ve fizik tedavi almış ancak fayda görmemişti. Fizik muayenesinde nörololojik defisiti olmayan hastanın düz bacak kaldırma, femoral sinir germe testi, faber, fadir, mennel, gaenslan testleri negatifti. Pelvis grafisinde sakroilak ekleme yakın şüpheli kitle görünümü tespit edilen hastanın manyetik rezonans görüntülemesinde sağ iliak kemikte sakroiliak eklemle bağlantılı kistik lezyon görünümü tespit edildi (Resim 1). Kitleye yönelik küretaj + greftleme operasyonu yapılan hastanın patoloji raporu kemik kisti ile uyumluydu. Hastanın postoperatif takibi süresince nüks saptanmadı.

Sakroiliak eklemden kaynaklanan ağrı toplumumuzda sıkça rastlanılan ve genellikle gözden kaçan bir semptomdur. Alt bel ağrısı şikayeti ile gelen hastaların yaklaşık %13-30 oranında sorun bu bölgeden kaynaklanır (1). Sakroiliak eklemle ilgili patolojilerinin tespit edilmesinde fizik muayenenin güvenilirliğinin düşük olduğu görülmüştür. Diğer taraftan semptom göstermeyen hastalarda da muayene bulgularında pozitiflik tespit edilebileceği çalışmalarda görülmüştür (2). Sakroiliak eklem kaynaklı ağrının nedenleri arasında en sık diskojenik ağrı olmak üzere travma, romatolojik patolojiler, gebelik ve sporla ilişkili ağrı gibi farklı nedenler düşünülmelidir (3). Pelvis bölgesinde görülen kemik tümörleri büyük oranda malign tümörlerdir. Kemiğin benign kistik lezyonları ise çoğunlukla alt ve üst ekstremitelerin uzun kemiklerini tutar. Olgumuzda gördüğümüz gibi iliak kemiğin sakroiliak eklem komşuluğundaki kistik lezyonu oldukça nadir rastlanılan bir tutulum bölgesidir (4). Basit kemik kistlerinin tedavisi tartışmalı olmakla birlikte konservatif yöntemler etkili bulunmuştur. Cerrahi yöntemler arasında olan küretaj + greftleme ve internal fiksasyon yöntemlerinin başarı oranları benzer olmakla birlikte aktif evredeki kistlere cerrahi yaklaşım planlanmalıdır (5). Bu olgumuzda her ne kadar nadir olarak rastlasak da sakroiliak eklem ağrısı ayırıcı tanıları arasında basit kemik kistik lezyonlarının da olması gerektiğini vurgulamaya çalıştık.

 

Etik

Hasta Onayı: Hastadan yazılı onay alındı.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.

Yazarlık Katkıları

Cerrahi ve Medikal Uygulama: A.K., F.B., Konsept: A.K., F.B., Dizayn: A.K., F.B., Veri Toplama veya İşleme: A.K., F.B., Analiz veya Yorumlama: A.K., F.B., Literatür Arama: A.K., F.B., Ü.B., Yazan: F.B.

Çıkar Çatışması: Yazarlar tarafından çıkar çatışması bildirilmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar tarafından finansal destek almadıkları bildirilmiştir.


Resimler

1. Schwarzer AC, Aprill CN, Bogduk N. The sacroiliac joint in chronic low back pain. Spine (Phila Pa 1976) 1995;20:31-7.
2. van der Wurff P, Meyne W, Hagmeijer RH. Clinical tests of the sacroiliac joint. Man Ther 2000;5:89-96.
3. Foley BS, Buschbacher RM. Sacroiliac joint pain: anatomy, biomechanics, diagnosis, and treatment. Am J Phys Med Rehabil 2006;85:997-1006.
4. Bloem JL, Reidsma II. Bone and soft tissue tumors of hip and pelvis. Eur J Radiol 2012;81:3793-801.
5. Wilkins RM. Unicameral bone cysts. J Am Acad Orthop Surg 2000;8:217-24.