Orijinal Makale

Yıllık Zoledronik Asit İnfüzyonu Yapılan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi ve Yan Etkinin Değerlendirilmesi

10.4274/tod.49140

  • Banu Dilek
  • Ebru Şahin
  • Didem Erdem
  • Deniz Bulut
  • Selmin Gülbahar

Gönderim Tarihi: 28.11.2016 Kabul Tarihi: 03.04.2017 Turk J Osteoporos 2017;23(1):21-25

Amaç:

Bu çalışmada osteoporoz tedavisi için yıllık zoledronik asit (ZA) infüzyonu yapılan hastalarda memnuniyet, hasta tercihi ve yan etki değerlendirilmesinin yapılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya ZA infüzyonu yapılmış 59 hasta katıldı. Hastaların demografik ve osteoporoz özellikleri ve ZA infüzyon sayısı sorgulandı. Daha sonra hasta tercihinin sorgulanmasında yedi soruluk bir anket kullanıldı. Hasta genel memnuniyeti, ilacın uygulanması sırasındaki memnuniyet düzeyi, yaşam kalitesi üzerine etkileri Likert skalası ile değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 59 (50 kadın, 9 erkek) hastanın yaş ortalaması 68,49±8,65 yıl olarak bulundu. Hastaların %86,4’ü (51) aynı tedaviye devam etmek istediğini, %64,4’ü (36) uygulamanın fazlasıyla kolay olduğunu, %61’i (36) yaşam tarzı ile fazlasıyla uyumlu olduğunu bildirilmiştir. İlaca devam ya da kullanımında etkili en önemli faktörlerin yıllık kullanım kolaylığı ve hekimin önerisi olduğu görülmüştür. Hastaların %23,7’sinde (14) ilk infüzyonda hafif yan etkiler (miyalji, artralji, flu like sendrom, ateş, baş ağrısı ve kaşıntı) olduğu bildirilmiştir. ZA infüzyon uygulamasından hastaların %37,3’ünün (22) oldukça, %40,7’sinin (24) fazlasıyla memnun olduğunu bildirmiştir. İlacın yaşam kalitesine etkisi sorgulandığında hastaların %42,4’ü (25) oldukça, %37,3’ü (22) fazlasıyla etkili olduğunu belirtmiştir. Hastaların %47,5’i (28) ilk kez ZA infüzyonu yaptırırken, %52,5’i (31) birden fazla infüzyon (2-4) yaptırmıştı. İnfüzyon sayısındaki artışın yaşam kalitesi, memnuniyet ve hasta tercihini etkilemediği saptanmıştır.

Sonuç:

ZA infüzyonu hastalarda tercih edilen, memnuniyet düzeyi yüksek, yaşam kalitesini olumlu etkileyen uygulaması kolay ve yan etkileri tolere edilebilen bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, zoledronik asit, hasta memnuniyeti, hasta tercihi, adherans, yan etki

Tam Metin (İngilizce)